Tietoa käyttökohteista – Vanhainkodit ja hoivatalot

 

VANHAINKOTIEN JA HOIVATALOJEN ASIAKKAILLA ON TUNNEUSTI HEIKOMPI VASTUSTUSKYKY TARTTUVIIN TAUTEIHIN JA SUURIN OSA TAUDEISTA ON HUONEILMASSA, JOTKA TARTTUVAT HENGITYSTEITSE.

 

 

Haitalliset pienet hiukkaset

 

Osa epäpuhtauksista on huoneilmassa hiukkasina ja pölynä. Hiukkaset leijuvat sitä pidempään, mitä pienempiä ne ovat. Käytännössä halkaisijaltaan alle 5 μm hiukkaset eivät laskeudu. Hiukkasten terveysvaikutukset riippuvat niiden koostumuksesta ja kiinnittymiskohdasta hengityselimissä. Suuret, halkaisijaltaan yli 2 μm:n hiukkaset kiinnittyvät ylempiin hengitysteihin. Tätä pienemmät hiukkaset kulkeutuvat keuhkoihin, jonne huomattava osa niistä jää. Pienet hiukkaset ovat siis haitallisempia.

 

Yksi haitallisimmista hiukkasista on asbesti. Myös tupakan savussa on satoja kaasumaisessa, nestemäisessä ja kiinteässä muodossa olevia, terveydelle vaarallisia epäpuhtauksia. Suurin osa tupakansavun sisältämistä epäpuhtauksista leviää huoneilmaan osan jäädessä osittain tai täysin tupakoitsijan hengitysteihin. Tupakointia sisätiloissa on nykyisin voimakkaasti rajoitettu lainsäädännön avulla, mutta tiloissa, joissa yhä tupakoidaan, se on sisäilman kannalta merkittävin haitallisten epäpuhtauksien lähde.

 

Tavallinen sisäilman epäpuhtaus on myös formaldehydi, joka on laajasti teollisuudessa käytetty kemikaali mm. liima-aineiden ja pintakäsittelyaineiden valmistuksessa. Sitä on mm. lastulevyissä, laminaateissa, erilaisissa päällysteissä, lakoissa ja tekstiileissä. Lastulevy on tavallinen, mutta ei läheskään ainoa formaldehydin lähde. Formaldehydipäästöt riippuvat formaldehydiä sisältävien materiaalien lämpötilasta ja kosteudesta. Sisäilman formaldehydipitoisuudet ovat korkeimmillaan yleensä syksyllä lämmityskauden alussa huoneilman ollessa kosteaa. Formaldehydi aiheuttaa oireita jo pieninä pitoisuuksina.

 

Lisäksi sisäilmassa tavataan orgaanisia hiilivetyjä, radonia, otsonia, typpidioksidia ja hiilimonoksidia eli häkää.

 

Sisäilmassa sallituille epäpuhtauspitoisuuksille voidaan asettaa vaatimuksia eri perusteilla ja eri tarkoituksessa. Ongelmana on kuitenkin se, että ihmiset ovat reagointitavaltaan ja kestokyvyltään hyvin erilaisia.

 

Yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia

 

  • Huonosti toimiva tai riittämätön ilmanvaihto
  • Rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot
  • Ulkoilman epäpuhtaudet (liikenne, pienpoltto, siitepöly)
  • Liian korkea tai matala huonelämpötila
  • Rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriotRakennus- ja sisustusmateriaalien pöly- ja
  • Kemikaalipäästöt
  • Mineraalivillakuitulähteet (mm. IV, akustiikkalevyt)
  • Puutteellinen siivous
  • Maaperän radon